Reklamacje i zwroty - Farba Epoksydowa, żywica epoksydowa, farba do betonu

Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka) od 1 stycznia 2023 r.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka).
Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają jego:

– opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

– przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, o którym Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto, Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży musi:
– nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

– występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą o zawarciu Umowy Sprzedaży
– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać;
– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu i ujawnienia braku zgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży w tym terminie. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę , Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, powinien udostępnić Sprzedawcy reklamowany Produkt lub Produkty w sposób ustalony ze Sprzedawcą wraz z opisem reklamacji.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI
2 lata – Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
ADRES DO REKLAMACJI:

Sklep Kolor Ewa Obarzanek
Słowackiego 6
33-100 Tarnów


Gwarancje, reklamacje do 1 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Niniejszym wskazuję, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi (składanych reklamacji) wobec stwierdzonych przez Kupującego wad produktu dotyczących zakupionych w naszej Firmie produktów wymaga zachowania stosownej procedury, zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy, że każdy przypadek zgłoszonej reklamacji jest przez nas badany wnikliwie i zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można jednak uznać reklamacji za uzasadnionej, a przede wszystkim za złożonej skutecznie, jeżeli produkt nie zostanie nam odesłany. W takiej bowiem sytuacji, nie mając produktu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście wadę, czy też składana reklamacja ma podłoże zupełnie inne. Żądanie zwrotu kwoty zakupu bez odesłania produktu traktujemy jako próbę oszustwa. W przypadku złożenia reklamacji co do zakupionego produktu logicznym jest, że produkt należy sprzedawcy odesłać. Jednocześnie informuję, że jeżeli w jakikolwiek sposób narażone zostanie dobre imię Firmy poprzez podawanie obraźliwych lub nieprawdziwych informacji o Firmie, zwłaszcza publicznie za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zostaną wyciągnięte z tego faktu konsekwencje prawne, w tym wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych wraz z roszczeniami odszkodowawczymi za poniesioną z tego tytułu szkodę. Uprzejmie prosimy też o niezastraszanie nas opublikowaniem takich danych w przypadku nie zgłoszenia skutecznie reklamacji (nie wysłania do nas produktu) żądając szantażem zwrotu kwoty zakupu. Wszelkie tego typu wiadomości są przez nas archiwizowane i będą wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata –  (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona).

ADRES DO REKLAMACJI
Sklep Kolor Ewa Obarzanek
Słowackiego 6
33-100 Tarnów

 

Zwrot towaru

Warunki Zwrot towaru
UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r., poz. 827), zwaną dalej USTAWĄ, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Art. 38a ,,Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Powyższe prawo nie dotyczy spółki.

Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce .

Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy: liliafarby24@interia.pl.
WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) .

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zwrot ceny za produkt na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi w terminie do 14 dni, poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez UŻYTKOWNIKA.

Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta

Do przesyłki dołącz dowód zakupu oraz pismo, w którym powinieneś podać:
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
• Twój adres i telefon kontaktowy
• Numer konta bankowego, na który mamy zwrócić należność
Oświadczenie
„Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu płatności w formie przelewu bankowego w przypadku odstąpienia od umowy”
Całość wysyłasz BEZ POBRANIA na adres naszego sklepu:

SKLEP KOLOR

ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 791489122
liliafarby24@interia.pl

+48 536 578 569

ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów

liliafarby24@interia.pl