Gwarancje, reklamacje

Szanowni Państwo Niniejszym wskazuję, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi (składanych reklamacji) wobec stwierdzonych przez Kupującego wad produktu dotyczących zakupionych w naszej Firmie produktów wymaga zachowania stosownej procedury, zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy, że każdy przypadek zgłoszonej reklamacji jest przez nas badany wnikliwie i zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można jednak uznać reklamacji za uzasadnionej, a przede wszystkim za złożonej skutecznie, jeżeli produkt nie zostanie nam odesłany. W takiej bowiem sytuacji, nie mając produktu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście wadę, czy też składana reklamacja ma podłoże zupełnie inne. Żądanie zwrotu kwoty zakupu bez odesłania produktu traktujemy jako próbę oszustwa. W przypadku złożenia reklamacji co do zakupionego produktu logicznym jest, że produkt należy sprzedawcy odesłać. Jednocześnie informuję, że jeżeli w jakikolwiek sposób narażone zostanie dobre imię Firmy poprzez podawanie obraźliwych lub nieprawdziwych informacji o Firmie, zwłaszcza publicznie za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zostaną wyciągnięte z tego faktu konsekwencje prawne, w tym wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych wraz z roszczeniami odszkodowawczymi za poniesioną z tego tytułu szkodę. Uprzejmie prosimy też o niezastraszanie nas opublikowaniem takich danych w przypadku nie zgłoszenia skutecznie reklamacji (nie wysłania do nas produktu) żądając szantażem zwrotu kwoty zakupu. Wszelkie tego typu wiadomości są przez nas archiwizowane i będą wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI
2 lata
ADRES DO REKLAMACJI
Sklep Kolor Ewa Obarzanek
Słowackiego 6
33-100 Tarnów

 

Zwrot towaru

Warunki Zwrot towaru
UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r., poz. 827), zwaną dalej USTAWĄ, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce .

Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy: liliafarby24@interia.pl.
WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) .

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zwrot ceny za produkt na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi w terminie do 14 dni, poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez UŻYTKOWNIKA.

Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta

Do przesyłki dołącz dowód zakupu oraz pismo, w którym powinieneś podać:
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
• Twój adres i telefon kontaktowy
• Numer konta bankowego, na który mamy zwrócić należność
Oświadczenie
„Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu płatności w formie przelewu bankowego w przypadku odstąpienia od umowy”
Całość wysyłasz BEZ POBRANIA na adres naszego sklepu:

SKLEP KOLOR

ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 791489122
liliafarby24@interia.pl

+48 791 489 102

ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów

liliafarby24@interia.pl

//