Polityka prywatności - Farba Epoksydowa, żywica epoksydowa, farba do betonu

Polityka prywatności Liliafarby24.pl Ewa Obarzanek

Usługi oferowane przez liliafarby24.pl są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Procedury dotyczące zapewnienia jakości i ochrony danych, spełniają najwyższe standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami Klienta. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiami klienta. Naszą politykę w tym zakresie określają następujące zagadnienia: 1.Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
3. Polityka plików “cookies”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1.Administratorem Twoich danych osobowych jest liliafarby24.pl Ewa Obarzanek z siedzibą w Tarnowie pod adresem ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów (zwaną dalej: liliafarby24.pl). 2.Inspektorem ochrony danych w liliafarby24.pl jest Pani Ewa Obarzanek, adres e-mail:liliafarby24@interia.pl.
3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez liliafarby24.pl i wykonania zawartej przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez liliafarby24.pl, a także wykonania ciążących na liliafarby24.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
4.Liliafarby24.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami liliafarby24.pl) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom liliafarby24.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy liliafarby24.pl a Podwykonawcami liliafarby24.pl. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto liliafarby24.pl zobowiązany jest do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
5.Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców liliafarby24.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG.
6.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartej przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy sprzedaży, świadczenie usług oferowanych przez liliafarby24.pl w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez liliafarby24.pl. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
7.Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
8.Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z liliafarby24.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez liliafarby24.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez liliafarby24.pl działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez liliafarby24.pl ciążącego na liliafarby24.pl obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi liliafarby24.pl informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
10.Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

+48 536 578 569

ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów

liliafarby24@interia.pl