Regulamin - Farba Epoksydowa, żywica epoksydowa, farba do betonu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego liliafarby24.pl prowadzonego przez Sprzedawcę firmę Liliafarby24 Ewa Obarzanek z siedzibą ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców o numerze identyfikacji podatkowej: NIP 993-041-11-33.

Sklep Internetowy liliafarby24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę liliafarby24.pl, poprzez e-mail liliafarby24@interia.pl lub sms tel. 791-489-102 Kontakt telefoniczny (patrz zakładka kontakt) z internetowym sklepem liliafarby24.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego liliafarby24@interia.pl.

Adres korespondencyjny: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce – włączona obsługa Cookies.

Oferta

Artykuły oferowane przez iliafarby24.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fizyczną Kupującemu przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie liliafarby24.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT.

Zasady składania zamówień

Sprzedawca liliafarby24.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis liliafarby24.pl
Podstawą do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wymaganych pól formularza.
Zamówienia mogą być składane poprzez e-mail liliafarby24@interia.pl lub telefonicznie (sms) 791-489-102.
Sprzedawca liliafarby24.pl ponosi odpowiedzialność za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.)
i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi sklepu internetowego liliafarby24.pl działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Sprzedawca liliafarby24.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 13:00 będą realizowane następnego dnia roboczego.

Formy płatności

Kupujący zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującym przepisami prawa poprzez wybór możliwości,

a) przelew na rachunek bankowy,

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.

b) płatność przez Przelewy24,

c) zapłata przy odbiorze (pobranie),

d) karty płatnicze,

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Zasady dostawy zamówień

Przesyłki dostarczane są firmą kurierską na adres umieszczony w formularzu zamówienia. Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski. Czas dostawy Towaru przez firmę kurierską wynosi przeważnie od 24 godzin do 2 dni roboczych. Aby zamówienie było zrealizowane wymagane jest udzielenie ZGODY w formularzu zamówień na UDOSTĘPNIANIE DANYCH FIRMĄ TRZECIM – czyli firmą kurierskim (spedycyjnym). Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

Gwarancje, reklamacje

Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka) od 1 stycznia 2023 r.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży (rękojmia konsumencka).
Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają jego:

– opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

– przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, o którym Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto, Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży musi:
– nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

– występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą o zawarciu Umowy Sprzedaży
– być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą może rozsądnie oczekiwać;
– być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia mu Produktu i ujawnienia braku zgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży w tym terminie. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę , Klient będący Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, powinien udostępnić Sprzedawcy reklamowany Produkt lub Produkty w sposób ustalony ze Sprzedawcą wraz z opisem reklamacji.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– Twoje imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI
2 lata – Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.
ADRES DO REKLAMACJI:

Sklep Kolor Ewa Obarzanek
Słowackiego 6
33-100 Tarnów

Zwrot towaru

Warunki Zwrot towaru
UŻYTKOWNIKOM będącym konsumentami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 r., poz. 827), zwaną dalej USTAWĄ, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Art. 38a ,,Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”. Powyższe prawo nie dotyczy spółki.

Prawo to wykonuje się poprzez złożenie WŁAŚCICIELOWI SERWISU stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce .

Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, przesłanej na adres mailowy: liliafarby24@interia.pl.
WŁAŚCICIEL SERWISU niezwłocznie prześle UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) .

Konsument pokrywa także koszty zwrotu rzeczy (towaru) w sytuacji jego nieodebrania od przewoźnika.

Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Zwrot ceny za produkt na rzecz UŻYTKOWNIKA nastąpi w terminie do 14 dni, poprzez przelew na konto bankowe wskazane przez UŻYTKOWNIKA.

Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta

Do przesyłki dołącz dowód zakupu oraz pismo, w którym powinieneś podać:
• Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
• Twój adres i telefon kontaktowy
• Numer konta bankowego, na który mamy zwrócić należność
Oświadczenie
„Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu płatności w formie przelewu bankowego w przypadku odstąpienia od umowy”
Całość wysyłasz BEZ POBRANIA na adres naszego sklepu:

ADRES:

SKLEP KOLOR

ul. Słowackiego 6
33-100 Tarnów
tel. 791489122
liliafarby24@interia.pl

Postanowienia końcowe

Sprzedawca liliafarby24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Szanowni Państwo Niniejszym wskazuję, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi (składanych reklamacji) wobec stwierdzonych przez Kupującego wad produktu dotyczących zakupionych w naszej Firmie produktów wymaga zachowania stosownej procedury, zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy, że każdy przypadek zgłoszonej reklamacji jest przez nas badany wnikliwie i zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można jednak uznać reklamacji za uzasadnionej, a przede wszystkim za złożonej skutecznie, jeżeli produkt nie zostanie nam odesłany. W takiej bowiem sytuacji, nie mając produktu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście wadę, czy też składana reklamacja ma podłoże zupełnie inne. Żądanie zwrotu kwoty zakupu bez odesłania produktu traktujemy jako próbę oszustwa. W przypadku złożenia reklamacji co do zakupionego produktu logicznym jest, że produkt należy sprzedawcy odesłać. Jednocześnie informuję, że jeżeli w jakikolwiek sposób narażone zostanie dobre imię Firmy poprzez podawanie obraźliwych lub nieprawdziwych informacji o Firmie, zwłaszcza publicznie za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zostaną wyciągnięte z tego faktu konsekwencje prawne, w tym wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych wraz z roszczeniami odszkodowawczymi za poniesioną z tego tytułu szkodę. Uprzejmie prosimy też o niezastraszanie nas opublikowaniem takich danych w przypadku nie zgłoszenia skutecznie reklamacji (nie wysłania do nas produktu) żądając szantażem zwrotu kwoty zakupu. Wszelkie tego typu wiadomości są przez nas archiwizowane i będą wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZESYŁEK KURIERSKICH DHL

Przesyłki kurierskie DHL dostarczane są w oparciu o regulamin spedycji DHL .

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZESYŁEK POCZTEX – POCZTA POLSKA

Przesyłki odbiór w punkcie dostarczane są w oparciu o regulamin Pocztex .

Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym

UWAGI DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA FAKTURY

Od 1 stycznia 2020 r. nabywca, który jest podatnikiem VAT, będzie mógł żądać od sprzedawcy wystawienia faktury na podstawie paragonu, jeśli będzie on zawierał jego NIP. Jeżeli na paragonie nie będzie NIP-u, sprzedawca będzie zobowiązany odmówić wystawienia faktury. Oznacza to, że sprzedawcy, których kasy rejestrujące nie pozwalają na wpisywanie NIP-u nabywcy będącego podatnikiem, nie wystawią faktury na jego żądanie na podstawie paragonu. W takim przypadku rozwiązaniem będzie wystawianie od razu faktury i nieewidencjonowanie tej sprzedaży na kasie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

INFORMUJEMY ,IŻ NASZA KASA NIE MA MOŻLIWOŚCI WPISANIA NIP-u NA PARAGONIE.

Nie zmienią się natomiast zasady wystawiania faktur do paragonów, gdy z tym żądaniem wystąpią osoby prywatne, które będą dokonywać zakupów nie jako podatnicy.

+48 536 578 569

ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów

liliafarby24@interia.pl